Dorthe Kastberg - Tlf: 2442 6649 - Kolding

Få værktøjer og viden

– til at hjælpe udfordrede børn i hverdagen

Metekognitiv terapi, Børneyoga, urolige børn m.m.

Særligt sensitive:

Kursusbeskrivelse:

Antenne børn eller særligt sensitive børn er et emne der kan dele vandene uanset om man står på et lærerværelse, personalestuen i en institution eller til en familiefest. Er der virkelig børn som er særligt følsomme? Mit svar er ja, det er der. Ikke fordi børnene er noget særligt, fordi de er svage, fordi de har curlingforældre, men fordi deres nervesystem tager alt for meget ind, og har en lang bearbejdningstid.

På kurset vil vi kort gennemgå hvad der sker i hjernen når man er særligt sensitiv. Vi vil se på hvorfor børnene overstimuleres, og hvorfor det tager så lang tid for dem at rekreere.

I vil få viden omkring de introverte og ekstroverte sensitive børn, og hvordan de yderligere kategoriseres i 4 typer af sensitive.

 • Børn der reagerer på overgange f.eks. fra frikvarter til time, fra legeplads til spisesituation, fra weekend til hverdag.
 • De fysisk sensitive – de børn der synes deres tøj strammer, helst går med bare tæer, propper alt i munden eller ikke vil spise noget, børn der nægter at tage overtøj på når de skal på legepladsen. De fysisk sensitive børn kan også være dem der ikke tør prøve nye ting, hader idrætsundervisning eller tumlelege i børnehaven.
 • Socialt sensitive børn. De børn der har det bedst med at lege alene, eller med en ven. Er sårbare hvis der er vikarer. Ikke siger noget i timerne.
 • De bekymrede sensitive børn der har en generel bekymring om langt de fleste ting.

I vil også få en viden om hvad sanseintegrationsvanskeligheder er og hvordan det påvirker børnene samt deres udvikling.

Når der er sikret en basisforståelse vil vi arbejde med de redskaber der virker til disse børn. I vil blive klædt på til at kunne udfordre og stille krav til børnene i det  omfang der sikrer en sund udvikling uden at stresse og presse børnene. I vil få redskaber til at arbejde med deres sanseintegration. I vil få simple mindfulnessøvelser der virker hos disse børn, og som vil gøre en stor forskel i deres hverdag. I vil få konkrete redskaber til de 4 typer sensitive børn.

Derudover vil vi vende det til tider lettere udvidede forældresamarbejde. Hvordan møder vi forældrene, og hvordan sikrer vi at forældre og institution/skole arbejder an med disse børn.

Mål :

Målet med kurset er:

 • At du efterfølgende kan spotte antenne børnene, og vide hvilke redskaber der virker alt efter hvilken type de er.
 • At du kan arbejde med sanseintegration på et simpelt plan
 • At du føler dig klædt på til at møde og guide både de introverte, men også de til tider eksplosive ekstroverte børn der ofte kan have en destruktiv adfærd.
 • Redskaber til at styrke skole/hjem samarbejdet, så barnet møder samme redskaber i skole og hjemmet.
Målgruppe:

Kurset eller et foredrag er for alle der arbejder med børn og unge i alle aldre. Kurset tilrettelægges alt efter om I arbejder med vuggestuebørn, børnehavebørn, skolebørn eller teenagere.

De ængstelige børn og unge:


Kursusbeskrivelse

Hjælp de ængstelige elever til en bedre skoledag. Ved hjælp af simple værktøjer sikrer du bedre trivsel, mindre fravær og større fagligt udbytte.

Ængstelige børn og børn med skolevægring er blevet et massivt og stadigt voksende samfundsproblem. Det er et problem der kræver en indsats fra alle sider hvis vi skal løfte børnene ud af angsten og bekymringerne. Udfordringen på skoler og institutioner opstår når det bliver for resourcekrævende, da resourcer ofte er en mangelvare. Med dette kursus bliver du klædt på til hurtigt og forholdsvis simpelt, at kunne gøre en stor forskel for børnene på daglig basis. Du får en klar køreplan samt tilhørende materiale med hjem, så du hurtigt kan få det implementeret i dit daglige virke.

På kurset vil du få en viden om hvilke børn man skal være obs på. Hvordan man bedst møder disse børn, og vigtigst af alt hvordan du bedst hjælper dem til selvhjælp. Principperne går ud på at det er så lidt voksenstyret som muligt. Børnene tager poweren tilbage, og lærer hvordan de på egen hånd bruger de redskaber du giver dem. De lærer blandt andet hvordan de håndterer tanker og bekymringerne når de dukker op. Jo før vi sætter ind, jo mindre risiko er der for at ængstelig-heden udvikler sig til en angst diagnose.

Kurset bygger blandt andet på teorier og redskaber fra den anmelderroste bog “Monstermanualen” samt metoder fra metakognitiv terapi. 

Kursusformen veksler mellem oplæg, diskussioner, øvelser og refleksioner over de udfordringer det giver at have ængstelige børn på skolen, og hvordan vi sikrer dem hjælp til bedre trivsel.

Mål:

Målet med kurset er:

 • At du efterfølgende bedre kan spotte de ængstelige elever, særligt dem der går under “radaren”
 • At opnå en dybere forståelse for den kædereaktion der opstår når et barn trigges, og ved hvordan du stopper den.
 • At du kan bruge det udleverede materiale fra det øjeblik du kommer hjem
 • Redskaber til at styrke skolehjem samarbejdet, så barnet møder samme redskaber og ordvalg i skole og hjemmet.
Målgruppe:

Kurset henvender sig til alle lærere og pædagogisk personale fra alle skoleformer, som ønsker inspiration, viden og konkrete værktøjer til at hjælpe de ængstelige børn primært i alderen 7-14 år til bedre trivsel i skolen samt større fagligt udbytte.

Foredrag:

Hvis I ønsker et oplæg til en pædagogisk dag/møde eller foredrag, vil det blive tilrettelagt efter jeres behov som skole eller institution.

Ring og få en snak om jeres behov samt et tilbud.

Højt begavede børn:

Kursusbeskrivelse

Der har de seneste år været stor mediedækning af højtbegavede børn og deres manglende trivsel i skolen. En stor procentdel ender med at droppe ud af skolen og ikke få en uddannelse. Det er på vej til at blive endnu et samfundsproblem.

De har været dækket ind i undervisningen under alm. differentiering, men fokus har hos de fleste været på de fagligt eller socialt udfordrede elever. De dygtige skal jo nok klare sig. Forskningen siger bare noget andet.

Hvis de højt begavede børn ikke stimuleres rigtigt og i rigelige mængder visner de simpelthen. De kan få adfærdsvanskeligeheder, blive udadreagerende, miste lysten til læring og derved komme til at fremstå som fagligt svage. De er ofte socialt udfordret da deres emotionelle udvikling ikke stemmer overens med deres kognitive udvikling. Det skaber ofte store problemer for dem, og de kommer til at fremstå som socialt udfordrede. De ved de er anderledes, og det er hårdt for selvværdet med mindre det bliver italesat og legitimiseret.

Højt begavede børn kan hvis de er understimuleret komme til at fremstå som ubegavede, problembørn, få ADHD tendenser og nogle endda diverse diagnoser, men det handlede i bund og grund blot om de var understimuleret.

PÅ kurset får du viden omkring hvad det vil sige når et barn er højtbegavet. I vil få viden om hvilke intelligenser der findes og hvordan man spotter dem. Vi åbner op for de forskellige problematikker der ofte opstår med et højt begavet barn og hvad man skal stille op.

I vil få konkrete redskaber til at ændre både faglig og pædagogisk tilgang til de højt begavede børn, hvilket vil styrke deres trivsel og læring. Vi vil afslutningsvis runde skole/hjemsamarbejdet og hvordan en hverdag kan se ud for dig og de højtbegavede børn efter kurset.

Kursusformen veksler mellem oplæg, diskussioner, øvelser og refleksioner over de udfordringer det giver at have ængstelige børn i klasserummet, og hvordan vi sikrer dem hjælp til bedre trivsel.

Mål:
 • At du efterfølgende bedre kan spotte de højtbegavede børn
 • At du får en dybere forståelse for reaktionsmønstre og farer hvis ikke barnet stimuleres tilstrækkeligt.
 • At du får kendskab og viden til den screening der kan laves på barnet.
 • Opnå pædagogiske og faglige redskaber til at stimulere barnet til bedre trivsel, sociale kompetencer samt fagligt udbytte.
 • Redskaber til at styrke skolehjem samarbejdet så børnene bliver mødt både derhjemme og i skolen.
Målgruppe:

Kurset henvender sig til alle lærere fra alle skoleformer, som ønsker inspiration og viden til at hjælpe de ængstelige børn til bedre trivsel i skolen samt større fagligt udbytte.

Foredrag:

Hvis I ønsker et oplæg til en pædagogisk dag/møde eller foredrag vedr. emnet, vil det blive tilrettelagt efter jeres behov som institution.

Ring og få en snak om jeres behov samt et tilbud.

 

Relationsarbejder – en stærk medspiller:

Kursusbeskrivelse:

Information er på vej – Ring og hør nærmere

Konflikthåndtering

Kursusbeskrivelse:

Arbejder man med børn og unge, er konflikter en naturlig del af dagligdagen. En konflikt opstår i spændingsfeltet mellem en relation og et omdrejningspunkt, og kan fylde alt for de involverede. Omdrejningspunktet vil i en eller anden grad berøre begge parter følelsesmæssigt. Konflikter kan forstås som et udtryk for uopfyldte eller krænkede behov hos én eller flere parter. Det kunne være behov for respekt, behov for at blive hørt, ell. På dette kursus ser vi bl.a. på, hvordan konflikter kan være enten udviklende eller afviklende.

Vi har alle bagage med i form af tidligere erfaringer og oplevelser med konflikter. Det vil påvirke den måde vi reagerer på. I pædagogisk og relationelt arbejde vil konflikter være uundgåelige og en løbende udfordring i arbejdet med mennesker. I har som fagperson ansvaret for at tage vare på såvel barnet/den unge/forælderen som én selv og relationen. Det skal helst ske på en måde, der understøtter udvikling og respekt, og det kan være vanskeligt, når konflikter er tilspidsede og parterne kan føle sig krænkede. At kunne bevare overblikket og empatien er derfor helt essentielt i arbejdet med konflikter.

Første del af kurset vil omhandle en forståelse for de forskellige begreber der er i spil før, under og efter en konflikt. Vi vil blandt andet berøre hvad der helt konkret sker i hjernen, hvordan er kulturen på stedet, og hvilken betydning har selve relationen for konflikten? Hvad er jeres rolle som fagperson. Hvilket ansvar står I med, og hvordan sikrer man at egne og tidligere erfaringer bruges hensigtsmæssigt. Hvordan mægler man en konflikt, og hvordan sikrer man at begge parter kommer godt videre. Herindunder er det vigtigt at vide hvilken rolle forældrene kan spille i afviklingen af konflikten.

Anden del vil omhandle praksiseksempler fra deltagernes egen hverdag, og der forventes en høj deltageraktivitet. Der arbejdes dels i grupper og dels i plenum med udgangspunkt i både den enkelte fagpersons og personalegruppens måde at håndtere konflikter på – samt med konflikthåndtering i forhold til børn, unge og forældre.

Mål
 • At du får viden om konflikter, og konflikters udvikling.
 • Værktøjer til konflikthåndtering
 • Strategier til forebyggelse af konflikter.
 • Mediering og træning i mediering.
 • Indsigt i og viden om hvordan man støtter børn og unge i konflikter.
Målgruppe:

Dette kursus henvender sig til daginstitutioner, fritidsklubber og skoler, der ønsker at udvikle og arbejde med medarbejdernes måde at håndtere konflikter på. Her får du/I grundlæggende viden om konfliktforståelse og konkrete, anvendelige redskaber og handlemuligheder til håndtering af konflikter i arbejdet med børn, unge og forældre.

Der tages udgangspunkt i kursisternes egne erfaringer og det vægtes at øge den enkelte deltagers bevidsthed om egne reaktioner i konfliktsituationer.

Ring og få et tilbud udfra de behov I har

Ring 2442 6649

Ring og få en uforpligtende snak.

Angst ved børn
Metekognitiv terapi
Særligt sensitive
Luk menu